แผ่นภาพโปสเตอร์การปลูกข้าวหอมมะลินาปรัง

มิถุนายน 27, 2014, 03:46:48 PM โดย chowna
0
2015

ดาวน์โหลด แผ่นภาพโปสเตอร์การปลูกข้าวหอมมะลินาปรัง
* malinaplang.zip (776.07 kB - ดาวน์โหลด 91 ครั้ง.)

วัตถุประสงค์และความสำคัญ
  1.   ลดการพันธุ์ปนในแปลงนา (ข้าวเรื้อ)
  2.   ลดต้นทุน  เพราะอายุสั้น ใช้น้ำและปุ๋ยน้อย
  3.   ป้องกันการปลอมปนข้าวหอมมะลิจากข้าวนาปรังอื่น ๆ ในพื้นที่
  4.   ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์
  5.   ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน

การปลูกและข้อควรปฏิบัติ
  1.   พันธุ์ปลูก  พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือ  กข 15 
  2.ควรใช้พันธุ์ที่เก็บข้ามปี (เก็บรักษา 1 ปี)
  3.   หากใช้พันธุ์ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในฤดที่ผ่านมาต้องนำเมล็ดพันธุ์ตากแดด  5-10  แดด  แล้วนำไปเขย่าในน้ำร้อน  70 – 100  C  ใช้เวลา  5-10  วินาที (สะดุ้งน้ำร้อน) เพื่อทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าว

อัตราปลูก
  - ใช้   20-30   กก. / ไร่     
  - เพิ่มจำนวนประชากรต่อพื้นที่  เพราะในฤดูนาปรังลำต้นของข้าวจะเล็กกว่าในฤดูนาปี
  - หลักการ คือ ต้นเดียวรวงเดียว  ให้มีการแตกกอน้อย รวงข้าวจะสมบูรณ์
  - ต้นข้าวที่แตกกอจะออกรวงช้ากว่า

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม
  - ตั้งแต่ต้นเดือน ธันวาคม – 15 มกราคม
  - เป็นช่วงปลูกที่เหมาะสม ปลูกก่อนจะกระทบอากาศหนาวในช่วงออกดอก  เมล็ดจะลีบ  ปลูกช้าจะกระทบอากาศร้อนช่วงออกดอก และจะไม่ออกดอก
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100 -110  วัน
  - เก็บเกี่ยวพร้อมแปลงอื่นสามารถลดปัญหาเรื่องนก
  - การเตรียมดิน
  - เตรียมดินเหมือนการปลูกข้าวนาปรัง
  - สามารถไถกลบฟางและต้นข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ  และควรหมักดินไว้ 2-4 สัปดาห์
  - หากเผาฟาง ไม่ควรให้น้ำท่วมขังในการเตรียมแปลง  ควรให้น้ำพอปริ่ม ๆ แปลงเพื่อล่อให้ข้าวเรื้อและวัชพืชงอก ใช้เวลา 7- 10 วัน แล้วไถกลบ

   วิธีการปลูก
  - ปลูกโดยวิธี หว่านน้ำตม
  - หว่านข้าวหม่า โดยแช่ข้าว 1 คืน แล้วนำมาหุ้ม  24 – 36  ชั่วโมง (เมล็ดยังไม่ออกราก)  นำไปหว่าน หลังจากไถดะครั้งแรกประมาณ 3 -7  วัน  ในสภาพดินยังชุ่มมีความชื้น  ไม่เป็นดินแฉะ แล้วคราดหรือปั่นดินเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าว  ปล่อยให้ข้าวงอกจะให้น้ำอีกครั้ง ประมาณ 15 – 30 วัน

การใส่ปุ๋ย
      เนื่องจากข้าวหอมมะลินาปรังมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ  100 วัน  ดังนั้นจะต้องเร่งการเจริญเติบโต  หรือใส่ปุ๋ยให้ต้นข้าวสมบูรณ์  โดยปฏิบัติดังนี้
   - ใส่ปุ๋ยรองพื้น  เช่น  16-16-8 (ดินทราย)  16-20-0 (ดินเหนียว)  อัตรา  15  กก. /ไร่  หรือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  อัตรา  30 กก./ไร่
   - อายุ  35 – 45  วัน  ใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับข้อ 6.1
   - ระยะตั้งท้องอายุ  55 – 65 วัน ใส่ปุ๋ย 46-0-0  อัตรา 5 กก./ไร่  หรือ 21-0-0  อัตรา 10  กก./ไร่

   การเก็บเกี่ยว
   - เพื่อเพิ่มคุณภาพของเมล็ดข้าวที่ขาวใสและแกร่ง  รวมทั้งให้ข้าวแก่พร้อมกันอย่างสม่ำเสมอ  ควรระบายน้ำออกจากแปลงก่อนเก็บเกี่ยว  10  วัน
   - หลังเก็บเกี่ยวควรรีบตากลดความชื้นทันที

ผลผลิตและผลตอบแทน (ต่อไร่)
   - ผลผลิตประมาณ 300 - 500 กก./ไร่
   - ผลผลิต(โดยประมาณ)   ราคา   จำนวนเงิน  (บาท)
   ขายทั่วไป   18 บาท      5,400-9,000
      ขายโครงการรับจำนำ      20  บาท   6,000-10,000
      ขายเป็นเมล็ดพันธุ์      24  บาท      7,200-12,000
*  ต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับการปลูกข้าวนาปรังอื่น ๆ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการปลูก  “ข้าวหอมมะลินาปรัง”
   1)   ไม่ปลูกโดยวิธีปักดำ หรือโยนกล้า
   2)   ไม่ปลูกก่อนเดือนธันวาคม  หรือ หลังเดือนมกราคม
   3)   ไม่หว่านในอัตราปลูกที่ต่ำ (ต่ำกว่า 15 กก./ไร่)
   4)   ไม่หว่านในอัตราปลูกที่มากเกินไป (มากกว่า 30 กก./ไร่ ) จะมีการแย่งอาหารและรวงข้าวเล็กไม่สมบูรณ์
   5)   ไม่ปลูกโดยไม่ดูแลรักษา และ ไม่มีการสำรวจโรค - แมลงในแปลงปลูก

สิ่งที่ควรปฏิบัติ  (เพิ่มเติม)
  1)   วางแผนเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกข้ามปี
  2)   มีการเว้นช่องในแปลงปลูก  เพื่อสะดวกในการจัดการในแปลงนา
  3)   การใส่ปุ๋ยควรใส่ปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง  และควรใส่โดยเฉพาะบริเวณที่ต้นข้าวขาดปุ๋ย (มีอาการใบเหลือง)
  4)   ควรมีการกำจัดพันธุ์ปนและวัชพืชโดยการตัดหรือถอนออกในระยะข้าวออกดอก
  5)   หากผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกต้องรีบตากลดความชื้น  ไม่ควรใส่ถุงหรือกองไว้นานเกิน  6-12  ชั่วโมง (จะเกิดความร้อนสูงมาก)

ที่มา : สามารถ วรามิตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2014, 04:08:52 PM โดย chowna »

ยังไม่มีความคิดเห็น