ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง

มิถุนายน 06, 2014, 09:30:07 AM โดย chowna
0
1540
     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดโครงการ “คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเลือกเฟ้นครอบครัวชาวนาตัวอย่างประจำแต่ละภาคของประเทศที่ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน สร้างวิถีครอบครัวชาวนาที่เข้มแข็งในสังคมไทย โดยหวังว่าความสำเร็จและความมุ่งมั่นของ “ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง” ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ชาวนาไทยพร้อมใจกันรักษาอาชีพการทำนาให้คงอยู่และสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป
มูลนิธิฯ ขอเชิญชวนชาวนาจากทุกภาคของประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ทราบถึงโครงการนี้โปรดช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ให้ชาวนาได้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง (โดยดาวน์โหลดโปสเตอร์และโบรชัวร์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์) อันจะช่วยให้โครงการฯ ประสบผลสำเร็จที่ดี อันจะส่งผลต่ออนาคตที่ดีขึ้นของข้าวและชาวนาไทยในที่สุด
โปรดดาวน์โหลดข้อมูลตามต้องการได้ดังนี้
     1. กฎเกณฑ์การสมัคร
     2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
     3. โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
     4. ใบสมัคร [ คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.thairice.org/doc_dl/family/family-register.pdf ]

หลักเกณฑ์การสมัคร/รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล
     คนไทยรู้จักข้าว และการปลูกข้าวมาไม่ต่ำกว่า 5,600 ปี แผ่นดินขวานทองนี้เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมข้าวแหล่งสำคัญของโลกและ “ข้าว” ก็เป็นอาหารหลักของชุมชนไทยมาแต่ไหนแต่ไร ไทยมี “ข้าว” เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต การสั่งสมภูมิปัญญา และเป็นที่มาของวัฒนธรรมข้าวที่ผูกพันใกล้ชิดกับชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย แต่วิถีชีวิตชาวนาไทยก็หลีกไม่พ้นภัยพิบัติ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ อยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งประเทศไทยพัฒนามากขึ้นเท่าใด ชาวนาก็ยิ่งยากจนและสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินมากขึ้นเท่านั้น จำนวนชาวนาและที่นาในประเทศจึงลดน้อยถอยลงมาโดยตลอด ชาวนาเองก็ยังไม่อยากให้ลูกหลานสืบทอดการเป็นชาวนาเพราะทราบดีถึงความยากลำบากในการ ทำนาและรายได้จากการผลิตที่ไม่แน่นอน ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของชาวนาไทยอยู่ที่ 57 ปี เราจะยังมีชาวนาปลูกข้าวให้เรากินและส่งออกไปได้อีกนานเท่าใด
     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความกังวลในเรื่อง ความยั่งยืนของอาชีพชาวนาไทย จึงได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอีก 4 องค์กรจัดทำโครงการ “คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง” ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติ และสำนึกในบุญคุณของชาวนา โดยหวังว่าความสำเร็จและความมุ่งมั่นของ “ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง” ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ชาวนาไทยพร้อมใจกันรักษาอาชีพการทำนาให้คงอยู่ และสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป โครงการมุ่งที่จะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ในระดับชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างกระบวนการตามหาบรรพชน สืบค้นภูมิปัญญา สำนึกคุณค่าและบุญคุณของชาวนาไทยและแสดงให้เห็นว่า การทำนาสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียงและสร้างครอบครัวที่เป็นสุขได้
     2. เพื่อส่งผลให้สาธารณชนคนไทยยกย่องและใส่ใจในชาวนาและอาชีพการทำนา ร่วมกันเชิดชูเกียรติ และสำนึกในบุญคุณของชาวนา
     3. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้ชาวนาไทยรักษาอาชีพการทำนาให้คงอยู่ และสืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง
     4. เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 15 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เป็นครอบครัวชาวนาที่ร่วมกันทำนาเป็นอาชีพหลักไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วอายุคน (โดยไม่ต้องเป็นสายตรง) และไม่ต่ำกว่า 20 ปี
      2. เป็นครอบครัวชาวนาที่เป็นที่ยอมรับในชุมชน ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
• ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
• มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     โทรศัพท์ 02-9427620 , 02-9427626 โทรสาร 025-9427621
     E-mail : ricefoundthailand@thairice.org Website : www.thairice.org

เกณฑ์ในการตัดสิน
     1. มีความต้องการที่จะสืบทอดการทำนามาหลายชั่วคน
     2. มีความคิดสร้างสรรค์และได้ริเริ่มที่จะปรับปรุงวิธีการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพนา
     3. มีกระบวนการสืบทอดที่นา รวมทั้งความรู้และอาชีพการทำนาไปยังลูกหลาน
     4. ให้การให้ความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและกิจกรรมหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
     5. มีการดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และได้รับการยอมรับในชุมชน

การพิจารณาการตัดสิน
     1. การตัดสินและรางวัลแยกเป็น 4 ภาค ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและตะวันตก) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 1 รางวัล
     2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

รางวัล
     รางวัลทั้งหมดมี 4 รางวัล มอบให้แก่ครอบครัวชาวนาตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกใน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ภาคละ 1 รางวัล แต่ละรางวัลประกอบด้วยโล่พระราชทานและเงินสด 100,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
      เปิดรับสมัคร : 9 พฤษภาคม 2557
      ปิดรับสมัคร : 5 ธันวาคม 2557
      ตัดสินผลงาน : 5 พฤษภาคม 2558
      พิธีมอบรางวัล : 5 มิถุนายน 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การส่งใบสมัคร
     ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดของผู้สมัคร โดยระบุที่มุมซองว่า “โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง”« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2014, 07:25:53 PM โดย chowna »

ยังไม่มีความคิดเห็น