เชิญเที่ยวงาน Organic and Natural Expo 2014

กรกฎาคม 23, 2014, 06:03:33 PM โดย chowna
0
1586
Organic and Natural Expo 2014
ระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557
สถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร.
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักพัฒนาการพาณิชย์  และ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1. ความเป็นมา
     ภาคเกษตรอินทรีย์เป็นภาคเกษตรที่เติบโตเร็วที่สุดของภูมิภาคอุตสาหกรรม อาหารทั่วโลก จากรายงาน สภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลก (The World of Organic Agriculture 2014) ระบุว่า มูลค่าสินค้าอินทรีย์โลก ปี 2555 สูงถึง 63,800ล้านเหรียญสหรัฐ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์โลกรวมกันกว่า 234.3 ล้านไร่ อัตราการขยายตัวของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโลกมีสัดส่วนสูงใน ตลาดสำคัญได้แก่ ตลาด อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 48) มีมูลค่ารวม 31,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าอาหาร มีมูลค่าสูงถึง 29,023 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดสหภาพยุโรป (ร้อยละ 47) มีมูลค่าการค้าถึง 22,800 ล้านยูโร รองลงมาคือตลาดออสเตรเลีย ตลาดญี่ปุ่น และตลาดอื่นๆ  ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้เมืองร้อนรายหลักให้กับโลกมาตลอด และ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลาดของสินค้าอินทรีย์ไทยก็ยังอยู่ในวงจำกัด และยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศอื่นๆ

     กระทรวงพาณิชย์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการส่งเสริม และพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายการค้า ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ รวมทั้ง สร้างการตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคเพื่อสุขภาพ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนิน โครงการ "Organic and Natural Expo 2014" งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์/ธรรมชาติ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นที่ 4 เพื่อเป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์/ธรรมชาติอย่าง ครบวงจร รวมทั้งขยายตลาดผู้บริโภค สินค้าและบริการอินทรีย์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้าอินทรีย์ให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ไทยในตลาดในประเทศ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
     2.2 เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อินทรีย์ ทั้งที่เป็นสินค้าที่ได้ รับมาตรฐาน และที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนอย่างครบวงจร
     2.3 เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าอินทรีย์ของประเทศไทย
     2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ผลิต/เจ้าของสินค้าและผู้ซื้อ เช่น ผู้นำเข้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน
     2.5 เพื่อพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคให้มีความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการรับรองมาตรฐานสากล ได้มีโอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อในประเทศและผู้นำเข้าต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐในท้องถิ่น
     2.6 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และขยายตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ ให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยังไม่มีความคิดเห็น