ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด

กรกฎาคม 17, 2014, 12:00:52 AM โดย chowna
0
1969
เอกสารเผยแพร่ชุดโครงการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเชิงนโยบายการเกษตร"
เรื่อง ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด
โดย สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างตลาด

ISBN 978-616-202-819-9

ดาวนโหลดฉบับเต็มได้ที่
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=54
ยังไม่มีความคิดเห็น