มาตรฐานข้าว
กำหนดมาตรฐานใหม่ข้าวหอมมะลิไทย ยกระดับคุณภาพ-เพิ่มมูลค่า
กำหนดมาตรฐานใหม่ข้าวหอมมะลิไทย ยกระดับคุณภาพ-เพิ่มมูลค่า
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 โดยได้แบ่งข้าว...

เมื่อ กรกฎาคม 03, 2014, 10:45:04 PM
IFOAM กับอนาคตข้าวเกษตรอินทรีย์ไทย
IFOAM กับอนาคตข้าวเกษตรอินทรีย์ไทย
มูลนิธิไทยคม จัดอบรมเกษตรกร ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.) มาให้ความรู้เรื่อ...

เมื่อ มิถุนายน 30, 2014, 11:53:57 PM
7 ข้อกำหนด GAP ข้าวคุณภาพ
7 ข้อกำหนด GAP ข้าวคุณภาพ
จี เอ พี (GAP : Good Agricultural Practice : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี)คือ วิธีปฏิบัติการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี เพื่อผู้บริโภคยอบ...

เมื่อ มิถุนายน 17, 2014, 09:43:02 PM